امروز 01 خرداد 1397 شما در تحصیل نیوز هستید.
تماس با برترین مشاوران کشور

شماره تماس از طریق تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱ شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

خانه / دانشگاه آزاد / کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد / تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد
تاثیر سهمیه رزمندگان و ایثارگران در کارشناسی ارشد 97

تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد

جهت مشاوره در زمینه تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مهم ترین دغدغه داوطلبان برای ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد، آگاهی از میزان تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد و آگاهی از انواع سهمیه ها می باشد. هدف ارائه سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد و سهمیه های مختلف برای دانشجویان ایجاد فرصت برای استفاده از امکانات آموزشی در دانشگاه می باشد. هر ساله سهمیه کنکور دستخوش تغییراتی می شود و با توجه به اینکه ممکن است داوطلبان از انواع سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد، تاثیر آن در کنکور اطلاع نداشته باشند در این مقاله در رابطه با سهمیه رزمندگان و ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد اطلاعاتی را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد، در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با شرایط استفاده از این سهمیه ها با مشاوران سامانه ثبت نام کارشناسی ارشد در ارتباط باشید.

شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد 

مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی ارشد

نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 

 سهمیه رزمندگان در کنکور کارشناسی ارشد 97

شرایط استفاده از تسهیلات رزمندگان و جهـادگران داوطلـب بسیجی برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به این صورت است که در صورت حضور این عزیزان  از تاریخ 31/6/1359 لغایت 31/6/1367 به مدت 6 ماه متوالی یا متناوب داوطلبانـه در منـاطق عملیـاتی جبهه های نبرد می توانند با مراجعه  به سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان در کنکور کارشناسی ارشد اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشـاورزی مورد تائید نهائی قرار گیرد.

بنابراین داوطلبان که می خواهند از سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد و سهمیه رزمندگان در کنکور کارشناسی ارشد سازمان بسیج مستضعفین و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استفاده نمایند، لازم اسـت پـس از تکمیـل فـرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کدرهگیری 12 رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمایند.

داوطلبان عزیز دقت داشته باشند که نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمیشوند.

همچنین مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموریتهای خدمتی پرسنل وزارتخانـه هـا، سـازمانهـا و ارگانهای نظامی در جبهه و نیز طرح 6 ماهه دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، حضور داوطلبانه تلقی نمیشود.

داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (سازمان بسیج مستضعفین) توجه داشته باشند در صورت عدم تایید سهمیه و درج سهمیه آزاد بر روی کارت شرکت درآزمون، به واحدهای تابعه شهرستانهای محل تشکیل پرونده مراجعه نمایند. همچنین کد رهگیری 12 رقمی برای هر آزمون در هر سال متفاوت بود بنابراین براین ثبت نام باید کد 12 رقمی مربوط به خود را دریافت نمایند. در صورت نداشتن آدرس مراکز مربوط می توانید با مشاوران سامانه نحوه استفاده از ثبت نام رزمندگان و جانبازان تماس حاصل نمایید و سوالات خود را دراین زمینه بپرسید.

داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان «آجـا» لازم است برای دریافت کدرهگیری 12 رقمی به نشانی اینترنتی: ir.aja.www مراجعه نمایند. در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با نحوه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد 97 با سامانه ثبت نام کارشناسی ارشد در ارتباط باشید.

 

شرایط داوطلبانی که از سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد قبلن استفاده نمودند

 داوطلبانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد، یکبار در دوره کاردانی و یک بار هم در دوره کارشناسـی ناپیوسـته پذیرفتـه شـده انـد، در صورتی که دارای حداقل مدت 18 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد باشند، میتوانند در این آزمون بـا سـهمیه رزمنـدگان شـرکت نمایند.

شرایط استفاد از سهمیه ایثارگران و رزمندگان در کنکور کارشناسی ارشد بنابراین با توجه به توضیحاتی که ارائه دادیم در نهایت یست و پنج درصد ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25 %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد.

-پنج درصد ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر 25 %و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان بـا حـداقل شـش مـاه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.

 

توضیحات تکمیلی شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد

1- ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه اﻳﺜﺎرﮔﺮان( اﻋﻢ از اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻇﺮﻓﻴﺖ 25درصدی یا 5 درصدی) %70 ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در ﮔـﺰﻳﻨﺶ آزاد در هر کد رشته ﻣﺤﻞ و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه رزﻣﻨﺪﮔﺎن 80% ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
2 -ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎﻳی ﺑﻪ ﻣی ﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎﺑﺪ، ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﮔﺮد ﻛﺮدن رﻳﺎﺿی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ .
3-سهمیه های ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻬﻤﻴﻪ ها اﻃﻼع رﺳﺎﻧی ﺧﻮاﻫﺪ
4- داوﻃﻠﺒﺎنی از ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻳﻚ ﺑﺎر د ر دوره روزاﻧﻪ آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان و رزﻣﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
5-آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺳـﻨﻮات ﻗﺒـﻞ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ، ﺳﻬﻤﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ در ردﻳﻒ پذیرفته شدگان رﺷﺘﻪ های تحصیلی دوره ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و داﻧﺸﮕﺎه نیمه ﺣﻀﻮری و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟی، داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﻴـﺎم ﻧـﻮر، ﻣﺆﺳﺴـﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟی ﻏﻴﺮدوﻟﺘی و ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋی و ﻳﺎ دوره ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻗﺮار گرفته اند، در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟی ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕـﺮ، ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻮد ﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ.

بنابراین برای اطلاع از تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد و سهمیه رزمندگان در کنکور کارشناسی ارشد با مطالعه مقاله اطلاعات لازم را دریافت نمایید.

 

جهت مشاوره در زمینه تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

آزاد کردن مدرک دانشگاهی با وثیقه 97

آزاد کردن مدرک دانشگاهی با وثیقه 97

آیا به تازگی فارغ التحصیل شده اید و قصد آزاد کردن مدرک دانشگاهی با وثیقه  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

>