امروز 18 ژانویه 2021 شما در تحصیل نیوز هستید.
تماس با برترین مشاوران کشور

شماره تماس از طریق تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱ شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

ثبت نام استخدام قوه قضاییه 97-98

زمان ثبت نام استخدام قوه قضاییه 97-98

جهت مشاوره در زمینه زمان ثبت نام استخدام قوه قضاییه 97-98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آیا متقاضی ثبت نام استخدام قوه قضاییه 97-98 هستید؟ به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام استخدام قوه قضاییه 97-98  و شرکت در آزمون استخدام قوه قضاییه در سال 1397 می‌رساند، که ثبت نام در این آزمون به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش‌ آموزش کشور انجام میشود.

کلیه متقاضیان استخدام قوه قضاییه باید در مهلت مورد نظر و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام و ثبت نام نمایند.

در صورتی که سال گذشته برای ثبت نام در آزمون استخدامی قوه قضاییه شرکت نکرده اید و امسال قصد ثبت نام قوه قضاییه را دارید با مطالعه شرایط و ضوابط ثبت نام در آزمون استخدام قوه قضاییه می توانید، در صورت مجاز بودن برای ثبت نام استخدام قوه قضاییه از طریق ارتباط با سامانه ثبت نام قوه قضاییه خود را درکمترین زمان انجام دهید.

 

شرایط عمومی ثبت نام استخدام قوه قضاییه 97-98

آیا از شرایط  ثبت نام قوه قضاییه مطلع هستید؟

1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

2- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

3- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرّح درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4- داشتن توانائی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بیماری‌های مسری به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگستری جمهوری اسلامی ایران

5-عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

6- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7- نداشتن منع استخدامی در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح.

8- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم برای آقایان

9-داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی،ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند.

10-داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر سن سی و پنج (۳۵) سال تمام برای مدارک فوق دیپلم و کارشناسی و حداکثر سی و هشت (38) سال تمام برای مدارک تحصیلی فوق کارشناسی و دکتری.

12- اشتغال قبول‌شدگان از بدو استخدام در رشته‌ شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال خواهد بود ( در این مدت امکان انتقال و جابجایی وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول‌شدگان اخذ خواهد شد.)

 

شرایط ثبت نام داوطلبان بومی استخدامی آزمون قوه قضاییه 97-98

در صورتی که از شرایط ثبت نام داوطلبان بومی استخدام آزمون قوه قضاییه اطلاع ندارید، در ادامه می توانید از میزان تاثیر سهمیه بومی گزینی در ثبت نام آزمون استخدام قوه قضاییه استفاده نمایید.

نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲/۱) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهاردهم (۴/۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه می‌گردد.

1-در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان صرفاً افراد بومی حق شرکت در آزمون استخدامی را دارند و افراد غیر بومی در صورت پذیرفته شدن مراحل اداری و استخدامی نامبردگان متوقف می‌گردد.
داوطلبان بومی به افرادی اطلاق می‌شود که دارای یکی از شرایط مندرج در بند‌های ذیل باشند.

2- شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

3-داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی نموده باشد.

4- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیرو‌های مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

5-داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد. (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.)

در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با نحوه درج و میزان تاثیر بومی گزینی در قبولی آزمون استخدامی قوه قضاییه و سامانه استخدام قوه قضاییه 97 از طریق ارتباط باسامانه می توانید اطلاعات لازم را دریافت نمایید.

شرایط استفاده از سهمیه معلولین برای استخدام آزمون قوه قضاییه

 شرایط استفاده از سهمیه معلولین در آزمون استخدامی به شرح زیر است:

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﺸﻤﻮل سهمیه ۳ درصد ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ، ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز (ﻇﺮﻓﯿﺖ) آن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ. (در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه و اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ). ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺳﻬﻤﯿﻪ ۳ درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﺒﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ، ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻪ درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

 ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗاﯾﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، از سایر مراحل استخدام محروم خواهند شد.

 افرادیکه بطور پیوسته با شورا‌های حل اختلاف همکاری داشته‌اند به استناد قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۰/۰۸/۹۴ مجلس شورای اسلامی به شرط اشتغال و دارابودن شرایط مندرج در آگهی متناسب با سابقه خدمت حداکثر از ۲۰ امتیاز در آزمون عمومی برخوردار خواهند بود. (بابت هر یک سال سابقه خدمت، ۲ امتیاز)

حافظان قرآن دارای درجات (۱ تا ۵) از ده درصد امتیاز در امتحان عمومی و به همین میزان، در امتحان تخصصی یا مسابقه تخصصی یا مصاحبه تخصصی بهره‌مند خواهند شد.

حافظین محترم صرفاً مجاز به شرکت در رشته‌های شغلی کارشناس امور فرهنگی و کارشناس امور دینی جهت استفاده از سهمیه مقرر خواهند بود.

داوطلبان آزاد نباید رشته شغل‌هایی که مختص به بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد را انتخاب نمایند.

بعد از مطالعه مقاله در صورتی که مجاز برای  ثبت نام استخدام قوه قضاییه 97-98 و استخدام قوه قضاییه 97 هستید، از طریق ارتباط با سامانه می توانید ثبت نام خود را در کمترین زمان انجام دهید.

لینک مرتبط:

منابع آزمون استخدامی قوه قضاییه

زمان اعلام نتایج آزمون قوه قضاییه 97-98

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون قوه قضاییه 97-98 

ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش در سال 97

شرایط استخدام در نیروی انتظامی 97

جهت مشاوره در زمینه زمان ثبت نام استخدام قوه قضاییه 97-98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

زمان قطعی آغاز سال تحصیلی 99 اعلام شد

زمان بازگشایی مدارس شهریور 99 >> همانطور که میدانید مدارس به دلیل شیوع کرونا مدارس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *