امروز 15 نوامبر 2018 شما در تحصیل نیوز هستید.
تماس با برترین مشاوران کشور

شماره تماس از طریق تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱ شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

خانه / بلاگ / دانشگاه آزاد / بدون کنکور دانشگاه آزاد / ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 97 – 98
ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 97 – 98

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 97 – 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 97 – 98
Rate this post

آغاز ثبت نام کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد، آیا از شرایط ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد و لیست رشته های کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد و شهریه ثبت نام رشته های کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد اطلاع دارید؟

بعد از مطالعه اطلاعیه دانشگاه آزاد، در صورتی که قصد ثبت نام در رشته های با کنکور و بدون کنکور مقطع کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد را دارید می توانید از طریق ارتباط با مرکز از هر کجای کشور ثبت نام خود را انجام و از لیست رشته ها باخبر شوید.

دانشجویانی که ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در ﻣﻘﻄـﻊ ﮐـﺎرداﻧﯽ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت – آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣـﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻋﻼم ﺷﻮند می توانند با رعایت نکاتی که در ادامه  ارائه خواهیم داد در ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی) دانشگاه آزاد 96 – 97  شرکت نمایند.

 ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗـﻪ ﺧـﻮد ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ رﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑـﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻨﺎوﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ در اﯾـﻦ مقاله ارائه داده شده برای آگاهی از شرایط ثبت نام در رشته های بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد و شهریه تحصیل در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد می توانید با مشاوران سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد در ارتباط باشید. 

همچنین با مطالعه مقاله ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد 96 – 97  و رتبه لازم برای قبولی دانشگاه آزاد می توانید اطلاعات لازم را در با زمان و شرایط ثبت نام در یافت نمایید.

 

اطلاعیه ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 97

 ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد دو با در سال در مهر و بهمن انجام می شود به این صورت که ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد یک ماه قبل از مهر ماه یا بهمن ماه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد آغاز می شود و تا یک هفته قبل از آغاز کلاس ها ثبت نام  ادامه دارد.

شرایط ثبت نام برای متقاضیان رشته های بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه ازاد مانند کارشناسی پیوسته بدون کنکور دانشگاه آزاد می باشد. داوطلبان برای ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد با مراجعه به سایت سازمان سنجش و تهیه کارت اعتباری می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.  اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘـﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ و رﻣﺰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. بنابراین در هنگام ثبت نام و انتخاب رشته نهایت دقت را داشته باشید. همچنین ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﯾـﮏ رﺷـﺘﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺠﺮی رﺷﺘﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ از ﻣﯿـﺎن رﺷﺘﻪ/ﻣﺤﻞ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. بعد از انجام مراحل ثبت نام داوطلبان باید با تهیه رسید ثبت نام و  ﻣﺪارک ﻻزم که درادامه ارائه خواهیم داد، ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺷﺮوع ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪﮔﺎن از ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد. در صورت داشت سوال و برخوردن به مشکل در مراحل انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد می توانید با مشاوران سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد در ارتباط باشید.

 

 ثبت نام بدون کنکو کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 97-98 شرایطو ضوابت ثبت نام

داوطلبان برای ثبت نام در رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند که در ادامه به شرایط اختصاصی ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد می پردازیم.

1- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑـﺎ دارا ﺑـﻮدن ﻣـﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرداﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤـﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و.. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ای در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

2- دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ رﺷﺘﻪ  ﻫﺎی ﻣﺼﻮب وزارت ﻋﻠــﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت و ﻓﻨــﺎوری ﯾــﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷــﺖ، درﻣــﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ها آموزشی

3 – ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿــﯿﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ ﮐــﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺮم آﺧﺮ دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ دوره ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄـﻊ ﮐـﺎرداﻧﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤـﻮده و ﺷـﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑـﺮای اداﻣـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﻠﯿـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﺗـﺎرﯾﺦ 87/6/31 دروس دوره را ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﮐﻤﺘﺮ از 12 ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﻧـﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣـﺪرک ﮐـﺎرداﻧﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺣـﻖ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ.

4- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨـﻊ وﻇﯿﻔـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و دارا ﺑﻮدن ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ و ﯾﺎ ﮐـﺎرت ﭘﺎﯾـﺎن ﺧـﺪﻣﺖ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ دروس ﺟﺒﺮاﻧـﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ دروس دوره ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ : ﻣﺪارک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺻﺎدره از ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴـﺖ و در ﺻـﻮرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻓﺮض ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

5 – ﻓﺎرغﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻏﯿـﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕـﺮ در ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم در ﻣﺤـﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾـﺎن ﻃـﺮح ﻧﯿـﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ را اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

6- ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ36/362526 ﻣـﻮرخ 88/10/2  ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ دارای ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ که ﺑﺎ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈـﺎم ﻗـﺪﯾﻢ ﺑﺪون ﮔﻮاﻫﯽ اﺗﻤﺎم دوره ﭘـﯿﺶ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ وارد دوره ﮐـﺎرداﻧﯽ ﺷﺪه اند .ﺣﺪاﮐﺜﺮ20  واﺣﺪ دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ 12 واﺣﺪ درﺳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ می ﺑﺎﺷﺪ.

7- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﮐﻞ دوره ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻏـﺖ از ﺗﺤﺼـﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ نمره 12 می ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ داده ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد و ﻓﻘـﻂ ﮔـﻮاﻫﯽ ﮔﺬراﻧـﺪن دروس دوره اﻋﻄﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

8- ﻃﻼب و ﻓﻀﻼء ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐـﻪ دوره ﺳـﻄﺢ ﯾـﮏ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺳــﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓــﺎرغ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻼن دوره ﮐــﺎرداﻧﯽ داﻧﺸــﮕﺎه ﻫــﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﻓـﺮاد ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ اراﺋـﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺗﻤﺎم دوره ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣـﻮزه ﻋﻠﻤﯿـﻪ، اداﻣـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﻨﺪ.

9-ﮐﻠﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪﮔﺎن ﻻزم اﺳﺖ در زﻣـﺎن ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼـﯿﻞ و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾـﻪ ﻣـﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺧـﻮد را ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .رﯾـﺰ ﻧﻤـﺮات دروس دوره ﮐﺎرداﻧﯽ  را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 2 ماه بعد از ثبت ﻧـﺎم ﺑـﻪ واﺣـﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ.

در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با مدارک لازم برای ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 96-97 و شهریه رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در این مقطع می توانید با مشاوران سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد در ارتباط باشید.

 

لینک مرتبط :

زمان ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 97 

ثبت نام کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی  97

زمان اعلام نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی 97 

لیست رشته های کاردانی به کارشناسی 97

منابع کنکور کاردانی به کارشناسی 97

 

جهت مشاوره در زمینه ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 97 – 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 97 – 98

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 97 – 98Rate this post رتبه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

>