امروز 30 مهر 1397 شما در تحصیل نیوز هستید.
تماس با برترین مشاوران کشور

شماره تماس از طریق تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱ شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

خانه / بلاگ / دانشگاه آزاد / بدون کنکور دانشگاه آزاد / انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
نحوه انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ( استعداد های درخشان)

انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
Rate this post

  آیا دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد بصورت بدون کنکور پذیرش دارد ؟ آیا از شرایط انتخاب رشته بدون کنکور ارشد آزاد و نحوه صحیح انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 اطلاع دارید؟

با توجه به پذیرش آسان در دانشگاه آزاد در کلیه مقاطع در صورتی که قصد ثبت نام و شرکت در انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97  را دارید باید در کنکور شرکت نمایید و با کسب حداقل رتبه می توانید در شهر های غیر از شهری که زندگی میکنید به راحتی قبول شوید .

اما آنچه که متقاضیان باید برای قبولی در رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 دقت نمایند، اطلاع از رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته های دانشگاه آزاد 97 و اطلاع از شهر ها و رشته هایی که می توانید با حداقل رتبه در مقطع ارشد قبول شوید از طریق ارتباط بامرکز می توانید پاسخ سوالات خود را دریافت و اقدام به انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 نمایند.

همچنین متقاضیانه می توانند از طریق پذیرش استعداد های درخشان نیز اقدام به انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97  نمایند.  در این اطلاعیه اطلاعات لازم در رابطه با نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با شرایط ثبت نام استعداد های درخشان در کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد با مشاوران سامانه دانشگاه آزاد در ارتباط باشید.

نحوه انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 : ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑـﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺘﻪ ای ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ﻫﻤﻨـﺎم ﺑـﺎ رﺷـﺘﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

1 -تأکید میگردد امتیاز پذیرش بدون آزمون(اسـتعدادهای درخشان) در دانشگاه آزاد اسلامی تنها مختص فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی میباشد لذا سایر افراد از ثبت نام و ارسال هرگونه تقاضا در این زمینه خودداری نمایند.
2 -متقاضـــیان اســـتفاده از امتیـــاز پـــذیرش بـــدون آزمون(استعدادهای درخشان) اکیداً از ارسال هرگونه مدرک و سند و یا تصاویر آنها به مرکـز سـنجش و پـذیرش دانشـگاه خودداری نمایند. بدیهی است این مرکز رأساً نسبت به استعلام وضعیت این گونـه متقاضـیان از اداره کـل فـارغ التحصـیلان دانشگاه اقدام خواهد نمود.
3 -اولویت پذیرش فـرد در مرحلـه اول در رشـته /محـل دانشگاهی فراغت از تحصیل میباشد لکن چنانچه به هر دلیلی (محدودیت ظرفیت پذیرش و یا عدم دایر بـودن رشـته مـورد تقاضا در محل دانشگاهی از فراغت از تحصیل) امکان پذیرش فرد در واحد محل تحصیل در دوره کارشناسـی (پیوسـته یـا ناپیوسته) وجود نداشته باشد اولویتهای 100 گانه وی مـلاک بررسی قرار خواهد گرفت.
4- پذیرفتــه شــدگان از طریــق امتیــاز پــذیرش بــدون آزمون(اسـتعدادهای درخشـان ) تنهـا مجـاز بـه تحصـیل در رشته/محل دانشگاهی تعیـین شـده توسـط مرکـز سـنجش و پذیرش دانشگاه خواهند بـود و در صـورت عـدم ثبـت نـام، پذیرش آنها منتفی تلقی خواهد شد.
5 -دانشــجویانی کــه از طریــق امتیــاز پــذیرش بــدون آزمون(استعدادهای درخشان) در محلهای دانشگاهی ثبت نـام میکنند حق درخواست انتقال به سایر محلهای دانشـگاهی را نخواهند داشت.

شرایط  انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 

انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 :

1-ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺗﺒﻪ اول ﻫـﺮ ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﺤـﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺪل ﮐﻞ در ﺑﯿﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن آن ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
2-ﺑﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ رﺗﺒـﻪ اول ﻫـﺮ ﺳـﺎل، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺸﯽ را ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻫـﺮ ﺳﺎل ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﺸﻤﻮل ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﻞ ﺑـﺎﻻﺗﺮی را ﮐﺴـﺐ ،و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺮ ﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺗﺒﻪ اول آن رﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﮔـﺮاﯾﺶ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽ گردد.
3-ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی وارد دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ 4 ﺳـﺎل و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ 2 سال از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
4- ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳﺮﻓﺼـﻞ ﻣﺼﻮب، ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣـﺬﮐﻮر در بند 3 می ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
5- در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺸﺮوط ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ دروس ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
6- در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ دارای ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺪت ﺗﺤﺼـﯿﻞ او ﺣـﺪاﻗﻞ ﯾـﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺗﺒﻪ اول رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻـﻮرت ﻫﻤـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻔـﺮ اول ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
7- واﺟﺪﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺧـﻮرداری از اﻣﺘﯿـﺎز ﻣﻤﺘـﺎزﯾﻦ ﺑﺮاﺳــﺎس ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺪه (10درﺻﺪظرفیت هر رشته/ شهر ) و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﯽ (90 درصد ﻧﻤـﺮه آﺧـﺮﯾﻦ ﻓـﺮد ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻋﺎدی آن رﺷﺘﻪ/ﺷﻬﺮ ) ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﮐﯿﺪاً ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرﮐﯽ را ارﺳﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
8- ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻘﻄـﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﻣﻔـﺎد ﺑﻨـﺪﻫﺎی 1 الی 6 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
9 – واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ تا ﻣﺮداد ﻣﺎه فرم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ثبت نام اینترنتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد استعداد های درخشان دانشگاه آزاد

متقاضیان ثبت نام کارشناسی ارشد توجه داشته باشند برای انجام انتخاب رشته ارشد بدون ازمون دانشگاه آزاد باید ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ www. azmoon.org ﺑـــﺎ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، رﻣﺰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﮐﺪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ اﻧﺘﺨـﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻔﺤﻪ دوم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ داوﻃﻠـﺐ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی و ﮐﺪ و ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ وی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤـﺎﻧﯽ ﺧـﻮد حداکثر تا 100 ﮐﺪ رﺷﺘﻪ/ﻣﺤـﻞ را انتخاب نمایند در صورت داشتن هر گونه سوال در مراحل ثبت نام و انتخاب رشته می توانید با مشاوران سامانه انتخاب رشته استعداد های دخشان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در ارتباط باشید.

لینک مرتبط با کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد:

ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

نحوه انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا در سال 97

جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 97 – 98

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 97 – 98Rate this post رتبه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

>