امروز 30 اردیبهشت 1397 شما در تحصیل نیوز هستید.
تماس با برترین مشاوران کشور

شماره تماس از طریق تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱ شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

خانه / دانشگاه آزاد / بدون کنکور دانشگاه آزاد / زمان اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد

زمان اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

جهت مشاوره در زمینه زمان اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آیا به دنبال دریافت نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هستید؟

داوطلبانی که در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد ثبت نام و شرکت کرده اند، مهم ترین موضوع اطلاع از زمان اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی می باشد. با توجه به پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد در تمام رشته های مهندسی و برخی از رشته های پزشکی در مقطع کاردانی، دیگر نیازی نیست داوطلبان نگران اعلام نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خود باشند زیرا تمام داوطلبان در رشته هایی که انتخاب کرده اند قبول خواهند شد، جز در مواردی که داوطلب رشته ای را انتخاب کند که ظرفیت آن رشته تکمیل شده باشد در این صورت سوابق تحصیلی داوطلب یا همان معدل برای پذیرش داوطلبمورد برسی قرا خواهد گرفت.

اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

داوطلبانی که موفق به ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد شده اند بی صبرانه منتظر اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد خود می باشند. همانطور که می دانید دانشگاه آزاد برای ورودی مهر و بهمن بصورت بدن کنکور از طریق سوابق تحصیلی اقدام به پذیرش دانشجو می کند و داوطلبان می توانند در مقطع کارشناسی پیوسته بدون کنکور دانشگاه آزادو کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور دانشگاه آزاد در زمان های اعلام شده توسط دانشگاه آزاد در رشته های ارائه شده ثبت نام بدون کنکور خود را انجام دهند. با مطالعه مقاله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اطلاعات لازم را دریافت خواهید کرد.

بنابراین نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی بهمن اعلام خواهد شد.

نحوه اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد نتایج کارشناسی

نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی یا در 24 بهمن ماه اعلام می شود و داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه azmoon.netاز نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خود مطلع گردند.
داوطلبان می توانند جهت مشاهده نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خود پس از ورود به سامانه مذکور و ورود به سیستم اعلام نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد و پس از وارد شدن به قسمت مورد نظر می توانند به دو روش نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد خود را مشاهده نمایند روش اول با استفاده از مجموعه امتحانی و شناسه انتخاب رشته می باشد که می بایست مواردی از جمله مجموعه امتحانی ،نظام آموزشی ،شناسه انتخاب رشته و شماره شناسنامه وارد شود و روش دوم بر اساس مجموعه امتحانی و مشاخصات فردی می باشد.

زمان و نحوه ثبت نام دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی

داوطلبان به از دریافت نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ناپیوسته و پیوسته توجه داشته باشند نحوه ثبت نام کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد بدین ترتیب می باشد که پذیرفته شدگان همه رشته ها باید در چهارشنبه 25/11/96،پنجشنبه 26/11/96 و شنبه 27/11/96 باید با در دست داشتن مدارک ثبت نام به واحدهای مربوطه مراجعه نموده و ثبت نام خود را انجام دهند.

عدم مراجعه داوطلبان در روزهای تعیین شده به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می گردد. ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻠﯿـﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺳـﺎل 1396 ﺟﻬـﺖ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً از ﻃﺮف دﻓﺘﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻃﻼع واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪﮔﺎن واﺣــﺪﻫﺎی ﻋﻠــﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی، ﺗﻬـﺮان ﺟﻨـﻮب، ﺗﻬـﺮان ﺷـﻤﺎل،ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺗﻬــﺮان، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ، ﺗﻬــﺮان ﺷــﺮق، ﺑﺮوﺟــﺮد، ﺳﻨﻨﺪج، ﻧﺠﻒ ، ﺷﯿﺮاز، ﭘﺮﻧﺪ، ﻣﺸﻬﺪ ، آﺑﺎد، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﮐﺮج، ﻗﻢ ﻫﻤﺪان و اراک ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ آدرس ﺳﺎﯾﺖ آن واﺣﺪ ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

مدارک لازم برای ثبت نام دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی

داوطلبان بعد از دریافت نتایج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با داشتن مدارک زیر با مراجعه به دانشگاه قبولی می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

1- پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪﮔﺎن ﻣﻘﻄــﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻞ دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﯾـﺎ اﺻـﻞ ﮔـﻮاﻫﯽ ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﻈـﺎم ﻗـﺪﯾﻢ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ و ﯾـﺎ اﺻـﻞ ﮔـﻮاﻫﯽ اﺗﻤﺎم دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻧﻬﺎ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻞ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴـﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺗﺼـﻮﯾﺮ آن و ﯾـﺎ ﮔـﻮاﻫﯽاﺗﻤﺎم دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴـﺎت آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒــﺮ و ﯾــﺎ اداره ﮐــﻞ ﺗﺮﺑﯿــﺖ ﻣﻌﻠــﻢ وزارت آﻣــﻮزش و ﭘــﺮورش و رﯾــﺰ ﻧﻤــﺮات دوره ﮐــﺎرداﻧﯽ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﻣﻌــﺎدل ﺳﺎزی واﺣﺪ ﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
2- اﺻــﻞ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻋﮑــﺲ 2 دار و دو ﺑــﺮگ ﺗﺼــﻮﯾﺮ از ﺗﻤــﺎم ﺻــﻔﺤﺎت آن (اﺻــﻞ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺻــﺮﻓﺎً ﺑــﺮای ﺗﻄﺒﯿــﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد).
3- اﺻﻞ و ﯾـﮏ ﺑـﺮگ ﻓﺘـﻮﮐﭙﯽ ﮐـﺎرت ﻣﻠـﯽ (اﺻـﻞ 3 ﮐﺎرت ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.)
4- شش قطعه عکس 4*3 تمام رخ
5- اﺻﻞ و دو ﺑـﺮگ ﺗﺼـﻮﯾﺮﻣﺪرک ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﻨﻨـﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ شدگان مرد
6- ﺗﮑﻤﯿﻞ و اراﺋﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳـﺖ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم، ﻓﺮﻣﻬـﺎیﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃـﺮف واﺣـﺪ ﯾـﺎ ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
7- ﻣﺸــﻤﻮﻻن دﯾﭙﻠﻤــﻪ ای ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻬــﺪاتﺧﺪﻣﺘﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و سازمان های دولتی از خدمت دوره ﺿﺮورت ﻣﻌﺎف ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ آﻧـﺎن ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻘﺮر ﺻـﺎدر ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻧﺎﻣـﻪ رﺳـﻤﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒـﻮع (ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻟﻄﻤـﻪ ای ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬﺪات وارد ﻧﺸﻮد )را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
8- اﻓــﺮادی ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺳــﺮﺑﺎز ﻣﻌﻠــﻢ ﻣﺸــﻐﻮل ﺧــﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺮای ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻣﺠـﻮزوﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮔﺮدﻧﺪ.
9- ﺷــﺎﻏﻠﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻧﻈــﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈــﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﮔـﻮاﻫﯽ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ و ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ دانشگاه آزاد کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

شهریه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪﺷــﺪﮔﺎن از دو ﺑﺨــﺶ ﺷــﻬﺮﯾﻪ ﭘﺎﯾــﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ از داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن درﯾﺎﻓــﺖ ﻣــﯽ ﮔــﺮدد .ﻋــﻼوه ﺑــﺮ دو ﻣــﻮرد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮ دو ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻘـﻂ در ﺑـﺪ و ورود ﺑـﻪ 1180000 داﻧﺸﮕﺎه و در اﯾـﻦ ﻧﯿﻤﺴـﺎل ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺒﻠـﻎرﯾـﺎل ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧـﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره ﺣﺴـﺎب ﺟـﺎری ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم دارﻧـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ رﯾـﺎل ﺣـﻖ 27500 ﺷﻬﺮﯾﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

جهت مشاوره در زمینه زمان اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

دریافت دانشنامه دانشگاه دولتی

مدارک لازم برای دریافت دانشنامه دانشگاه دولتی

آیا از مدارک لازم برای دریافت دانشنامه دانشگاه دولتی اطلاع دارید؟ آیا از سامانه دریافت ریز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

>